Nieuwe Maan

  

Een familieviering2

( Vet= luidop lezen) 

Elke maand op Rosh-Chodesh en elke week op Shabbat, ieder die leeft zal komen en aanbidden in mijn aanwezigheid," zegt ADONAI. (Jes. 66:23)

Dit is wat ADONAI ELOHIM zegt: 'De Oostpoort van de Binnenhof moet gesloten zijn op de zes werkdagen, maar op Shabbat moet ze geopend worden, en op Rosh-Chodesh moet ze geopend worden.' (Ezech.46:1)

Het volk van het land moet zich ook in aanbidding voor ADONAI ter aarde werpen aan de ingang van die poort op Shabbat en op Rosh-Chodesh. (Eze.46:3)

Laat niemand U oordelen in verband met eten en drinken, of in verband met een Joods feest of Rosh-Chodesh of Shabbat. Dit zijn schaduwen van dingen die zullen komen, maar het lichaam is van de Messias. (Kol.2: 16-17)

Zij moesten regelmatig aanwezig zijn voor ADONAI, telkens wanneer brandoffers aan ADONAI geofferd werden op Shabbat, op Rosh-Chodesh, en op de andere vastgestelde tijden, in de aantallen vereist door de regels voor offers. 

Blaas de shofar op Rosh-Chodesh en bij volle maan voor het pelgrimsfeest, want dit is een wet voor Israël, een regel van de G’d van Jacob. 

David antwoordde Jonathan: "Kijk, morgen is het Rosh-Chodesh, en ik zou moeten dineren met de koning." (lSam.20:5) 

Hij vroeg, "Waarom gaat U vandaag naar hem? Het is geen Rosh-Chodesh en het is geen Shabbat" Zij zegde, "Het is goed." (2Kon.4:23) 

U maakte de maan om de seizoenen aan te duiden, en de zon weet wanneer ze moet ondergaan. 

Zij (nakomelingen van Levi) moesten regelmatig aanwezig zijn voor ADONAI telkens brandoffers aan ADONAl werden geofferd op Shabbat, op Rosh-Chodesh, en de andere vastgestelde tijden, in de aantallen vereist door de regels voor offers. 

Hier ga ik een huis bouwen voor de naam van ADONAI mijn G’d, om het aan Hem toe te wijden, en om wierook van zoete kruiden voor hem te branden; het huis zal ook dienen voor het altijddurende toonbrood en voor de elke morgen en avond aangeboden brandoffers, op de Shabbatten bij elke Rosh-Chodesh, en op de vastgestelde tijden van ADONAI onze G’d. Dit is een eeuwigdurende regel voor Israël.

 

Inleiding 

"Blaas de bazuin op de Nieuwe Maan. "(Psalm 81:3)

"Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik

maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan,

luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw

naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe

maan tot Nieuwe Maan en van Shabbat tot Shabbat, dat al

wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen,

zegt de Heren. "(Jesaja 66:22-23) 

 

Het vieren van de Nieuwe Maan ( vrin \ym, letterlijk "hoofd van de maand) maakt deel uit van de geboden, iets wat ons waarschijnlijk nooit eerder in ons vroegere leven geleerd is. We zouden het nochtans in praktijk moeten brengen, want. "In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde" "van nieuwe maan tot nieuwe maan "zullen we "komen om voor Hem te buigen. "Het eerste gebod dat de kinderen van Israël gegeven werd nadat ze uit Egypte bevrijd waren, was het heiligen van de Nieuwe Maan (Exodus 12:12)", waardoor de vluchtende natie afstand moest nemen van de zon- traditie van de Egyptenaren (aanbidding van Ra) om naar de maan te kijken als een nieuwe manier om tijden en seizoenen te herkennen. 

 

"ADONAI sprak tot Mozes en Aäron in het land van Egypte,

Hij zei: 'Je zult je kalender beginnen met deze maand,

het zal voor jullie de eerste maand van het jaar zijn.”

De overgang van de maan van duister naar licht is een beeld van G’ds verlossing en onze persoonlijke bevrijding uit de duisternis naar het licht. Noteer dat het woord voor maand (vn in) chodesh etymologisch gerela­teerd is aan (vy'in) chadash, wat "nieuw" betekent.

 

Er worden in de Schrift weinig bijzonderheden gegeven, over hoe de Nieuwe Maan te vieren. Op verschillende plaatsen wordt het feest gelijk gesteld met Shabbat3 en de andere feesten, wat ons een hint geeft. Net zoals we verjaardagen e.d. op verschillende manieren vieren, zo kan de Nieuwe Maan ook op verschillende wijzen gevierd worden. Zelfs Sha'ul (Paulus) zei dat we de vrijheid hebben om te kiezen hoe we het Nieuwe Maanfeest houden.

Als de Nieuwe Maan op natuurlijke wijze het begin van de nieuwe maand aankondigt, mogen we ons aangemoedigd voelen om een inventaris te maken van ons individueel leven tijdens de voorbije maand, en doelen voorop te stellen voor ons leven in de komende maand. We waren gewoon aan een gelijkaardige inspanning met Nieuwjaar, maar de Nieuwe Maan geeft ons een kans de leiding in ons leven rondom Bijbelse principes te verfijnen. Enkelen houden hun dagboek dagelijks bij; maar zo'n maande­lijks overzicht lijkt voor de meeste van ons meer natuurlijk en realisti­scher. Regelmatig terugkijken naar onze doelstellingen, wat we bereikten, onze noden en gewoonten, zal ons belonen met een gericht leven, in tegenstelling tot een lukraak bestaan.

Hier volgen enkele suggesties voor het vieren van de Nieuwe Maan met de familie4. Voel u vrij om deze suggesties aan te passen naar de omstandig­heden, die bij u en uw familie passen. En u zult waarschijnlijk ervaren dat u vieringen van de ene maand tot de andere verschillen. De intentie van deze voorgestelde viering is u te voorzien van een schema, een opzet voor de inachtneming van Rosh Chodesh. Hoewel het niet mijn intentie is een formule te creëren voor de inachtneming van Rosh Chodesh, kan deze ceremonie dienst doen als basis. Het is als een tapijt, een weving van draden, altijd open om draden toe te voegen of weg te halen. 

 

Wanneer is het Nieuwe Maan?

De Nieuwe Maan is het tijdstip tijdens de maancyclus waarop het eerste reepje van de maan zichtbaar wordt, als ze het licht van de zon naar de aarde reflecteert. 5 De Bijbelse, maanmaand begint op die tijd.

Wolken verbergen dikwijls de Nieuwe Maan, afhankelijk van de geografische ligging. Dus het vaststellen van de tijd van waarneming was (of is) afhankelijk van wie, waar en wanneer van de eerste zichtbaarheid.6

Historisch was het de Hoge Priester of het Sanhedrin, die de waarneming 7 van de voorbije nacht, door tenminste twee getuigen, bekrachtigden en zij machtigden de aankondiging van Rosh Chodesh doorheen heel Israël, door het uitzenden van vuur- signalen boven op uitgekozen bergtoppen. In de vierde eeuw werden wiskundige en sterrenkundige berekeningen ontdekt, die nauwkeurige bepalingen van de Nieuwe Maanstijden toelaten en Hillel II maakte hun uitkomsten bekend, die nu op de Hebreeuwse kalenders van vandaag voorkomen. Resultaten van gelijkaardige berekeningen zijn bijvoorbeeld ook gepubliceerd op http://aa.usno.navy.mil/cgibin/aa_moonill.pl. Vandaag hebben we het idee van het loslaten van vuursignalen doen herleven door de moderne technologie van het internet. Waarnemers e-mailen ons wanneer zij de Nieuwe Maan hebben waargenomen. Kennis­geving van tenminste twee getuigen resulteert in een e-mail- aankondiging dat de Nieuwe Maan waargenomen is. Stuur een e-mail naar mike@joinedtohashem.org met de vraag om toegevoegd te worden aan de lijst, om maandelijks dit bericht toegestuurd te krijgen. 

 

Kijk uit naar de Nieuwe Maan 

Nadat de vader of een ander hoofd van het gezin de familie8 voor het feest samengeroepen heeft, nodigt hij hen uit om samen de Nieuwe Maan te gaan bekijken, voor zover dat mogelijk is. Dikwijls verhinderen wolken het, of maakt het uur van de dag het onmogelijk om de Nieuwe Maan te zien, maar het is een heerlijk zicht om te aanschouwen, om velerlei rede­nen. Vooreerst, omdat G’d haar maakte:

 

"En G’d maakte beide grote lichten - het grootste licht

tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot

heerschappij over de nacht, benevens de sterren. " 

 

Zij is daarboven reeds lange tijd. De aartsvaders keken naar precies de­zelfde maan. Poëten schreven er over. Geliefden staarden ernaar. Haar beweging beïnvloedt de getijden. In de oudheid werd de tijd ermee bijge­houden. Ja, precies diezelfde maan. 

 

Blaas de shofar9'10 

"Blaast de bazuin op Rosh-Chodesh (Nieuwe Maan)

en op volle maan voor het pelgrimsfeest. Want dit is voor

Israël een inzetting, een verordening van Jacobs G’d. "(Psalm 81: 3)

 

Dit vers zegt dat het blazen van de trompet (iQ'iyy , shofar) een verordening is. Dus zouden we het moeten doen, net zoals we niet behoren te moorden - beiden zijn verordeningen.11' 12

Vooraleer je de Shofar blaast, wordt de zegening uitgesproken: 

Gezegend zijt Gij, Heer, Koning van het heelal, die ons geheiligd heeft met Zijn verordeningen en ons gebood te luisteren. naar het geluid van de Shofar. 

 

Ontsteek de lichten van de Menorah

G’d beval Mozes in Exodus 25:3-40 de eerste Menorah te maken. De schrift leert ons dat de Menorah door God geacht was en is, als een buitengewoon symbool. In de Schrift werd inderdaad naar de Menorah verwezen als de "Lamp van God" (l Samuël 3:3). Als dat zo is, dan moeten we het omarmen, het waarnemen alsook de lessen die het inhoudt. De kandelaar nam een voor­aanstaande plaats in tussen de instrumenten die bij de aanbidding gebruikt werden en dit doorheen de hele Tenach (Oude Testament) en de Brit Chadashah (Vernieuwde Testament) inclusief de vermelding aan het begin van het boek Openbaring (1:12). De Menorah moet zijn rechtmatige plaats in de aanbidding van de Enige Ware God opnieuw innemen.13 Bij het aansteken van de Menorah, zijn zegeningen en lofprijzing gepast: 

Baruch ata Adonai, Elohaynu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzeevanu l'hadlik ner haminorah. Amayn.

Gezegend zijt Gij, Adonai, onze God, Koning van het heelal, die ons heiligde door Zijn geboden, en ons leerde de lichten van de Menorah aan te steken (en een licht te zijn voor de naties, en ons Yeshua de Messias, het licht van de wereld gaf). Amen. 

 

Vader of een ander Hoofd van het Huis

En ik zag de zeven geesten van G’d branden voor de troon!14

Familie of gemeente: 

De Geest van Liefde (Heer)

De Geest van Wijsheid

De Geest van Begrip

De Geest van Raadgeving

De Geest van Kennis

De Geest van Kracht

(en) De Geest van de Vreze des Heren  

Alle aanwezigen 

Yeshua is het licht dat iedereen die in de wereld komt verlicht.

Nu zijn wij het licht van de wereld! 

We zullen schijnen als lichten in een donkere wereld!

Adonai Yeshua, Hamashiach, U bent ons licht en onze redding! Amen!

Birkhat HaChodesh (Zegening van de maand) 

Moge het Uw wil zijn, HEER, onze G’d en G’d van onze Vaderen, dat U deze maand voor ons begint, voor geluk en voor zegen. Moge U ons een lang leven geven, een leven van vrede, een leven van goedheid, een leven van zegen, een leven voorzien van voedsel, een leven van fysiek welzijn, een leven waarin vrees voor de hemel en vrees voor zonde is, een leven waarin geen schaamte of vernedering is, een leven van weelde en eer, een leven waarin we deTorah liefhebben en G’d vrezen; een leven waar de HEER de verlangens van ons hart vervult voor het goede. Amen. (Dasberg Sidur) Selah. 

Aanbidding 

"Het volk des lands echter zal zich op Shabbatten en

Nieuwe Maansdagen bij de ingang van die poort voor het

aangezicht des Heren nederbuigen. " Ezechiël 46:3.

 

Aanbidding van de Heer is een gebod. Uiteraard, wanneer wij Hem liefheb­ben is het onze wens Zijn naam groot te maken. Aanbidden van de Heer kan en mag op verschillende manieren gebeuren. U moet de manier van aanbidden kiezen, die U het dichtst in Zijn nabijheid brengt.

Aanbid Hem met gezang, met of zonder muziek, zoals je ermee vertrouwd bent. Elke eerbiedige hymne of ander lied is geschikt om gelezen of gezon­gen te worden, met of zonder begeleiding van een instrument, met of zonder dans. Zie ook onderstaande psalmen.

Aanbidding in lofprijs.15 

 Spontaniteit en persoonlijke deelneming zijn hier waarschijnlijk de sleu­tels. Elk lid van de familie    mag:

· Luidop uitdrukken waarvoor je HaShem wil loven.

· Wat heeft Hij in de voorbije maand voor je gedaan?

· Wat heeft Hij gedurende je hele leven voor je gedaan?

· Wat zijn je verwachtingen, je hoop, je doelen, ambities ten aanzien van uw relatie met HaShem, bijzonder tijdens de komende maand?

· Hoe zou je willen dat HaShem je in de komende maand zegent? Een suggestie is elk lid van de familie om beurt te vragen om luidop zijn of haar lof/dankzegging voor HaShem te brengen, bijzonder voor de zegenin­gen in de voorbije maand ontvangen. Aanbidden, loven en danken is zo verkwikkend voor de ziel. 

 

Aanbidden door schriftlezing16 

Verschillende Schriftgedeelten kunnen gelezen (en besproken) worden, bij de aanbidding van HaShem, onder andere:

• Psalm 104 welke spreekt over de zorg van de Heer en over al Zijn werken is geschikt voor de viering van de Nieuwe Maan.

•Hallel, Psalmen 113-118, die een lofzang zijn, worden gebruikt bij Pesach, Shabbat, Sukkot (Loofhutten- of Tabernakelfeest), Chanukah en Rosh Chodesh (Nieuwe Maan).17

• Eender welk van de vele andere Psalmen, Spreuken of andere geschikte schriftgedeelten mogen gelezen woorden naar gelang je je door de Geest geleid voelt. Je zult voorkeuren ontwikkelen als je groeit in je aanbidding van HaShem. 

 

Eet een feestmaal

In l Samuël 20, ging het gesprek tussen Jonathan en David over het grote feestmaal bij het vieren van het Nieuwe Maanfeest. 

"Morgen is het Nieuwe Maan en je zult gemist worden

omdat je stoel leeg zal zijn. " 

 

Hierdoor weten we dat het feestmaal een onderdeel was van de voorschriften die nageleefd werden voor de tempel gebouwd was. Zo is het ook vandaag een passend deel in onze viering.

 

"Gij zult U verheugen op uw feest, gij met uw zoon en uw

dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de

L'vi'im (Leviet), de vreemdeling, de wees en de weduwe

die binnen uw poorten wonen. "(Deut.. 16:14)

 

Een feestmaal eten bij vieringen was en is een deel van de Hebreeuwse levenswijze. De traditionele Hebreeuwse wensen voor een maaltijd zijn:  

(Smakelijk!) b'te'ahvon 

 

Na de maaltijd wordt Deut. 8: 1018 gehoorzaamd door een zegening te offeren. Dan volgt een traditionele zegen, die eveneens gedurende de week als afsluiting van elke maaltijd gebruikt kan worden. 

U bent gezegend, Heer onze G’d, Heerser over de wereld, die in Zijn goedheid, met genade, liefde en barmhartigheid, voedsel voor de gehele wereld voorziet. Hij verschaft brood voor alle levende wezens, want Zijn goedertierenheid is eeuwigdurend. Omwille van Zijn grote goedheid, hadden we nooit tekort aan voedsel, noch zullen we ooit tekort hebben, dankzij Zijn grote Naam, want Hij is de G’d die voedt en voor allen voorziet, die goed is voor allen en voedsel voorziet voor alle schepsels die Hij tot bestaan bracht. U bent gezegend, Heer, die voor allen voedsel voorziet.

Wij danken U, Heer onze G’d, omdat U onze vaders een lieflijk, heerlijk en uitgestrekt land als erfdeel gaf, en omdat U, Heer onze G’d ons uit Egypte leidde, en ons redde van slavernij, en ook voor Uw verbond, dat U verzegelde in ons vlees, alsook voor Uw Torah, die U ons onderwees, en Uw wetten waarover U ons sprak, en voor het leven, de genade en de goedertierenheid die U ons schonk, en voor het voedsel dat U verstrekt en voortdurend voor ons voorziet, elke dag, altijd en op elk uur. Voor dit alles, Heer onze G’d, danken en zegenen we U. Moge de zegen over Uw naam voortdurend op de lippen zijn van elk levend wezen, nu en voor altijd. Want het is geschreven: "Want je zult eten en voldaan zijn en de Heer Uw G’d zegenen voor het goede land dat Hij U gaf." U bent gezegend, Heer, voor het land en voor het voedsel. Ontferm U, Heer onze G’d, over uw volk Israël, over Jeruzalem Uw stad, over Sion het huis van Uw glorie, over het koninkrijk van het huis van David, Uw gezalfde, en over het grote en heilige huis dat bij Uw naam genoemd is.

Onze G’d, onze Vader, zorg voor ons en voed ons, geef ons levenson­derhoud en ondersteun ons, en voorzie een verademing voor ons, Heer onze G’d, een spoedige verademing voor al onze moeilijkheden. En als het U belieft, Heer onze G’d, laat ons niet afhankelijk zijn, noch van een gift, noch van een lening van een mens, maar eerder van Uw volle, open, heilige en milde hand, zodat we nooit verlegenheid of schaamte hoeven te voelen. (Dasberg Sidur) 

 

Zegeningen

Als afsluiting van de viering van de Nieuwe Maan kan de vader, of een • ander hoofd van het gezin19 zegeningen over de familie uitspreken, waarbij de nadruk gelegd wordt op huidige gebeurtenissen in de familie, op geeste­lijk, emotioneel, mentaal, fysiek en financieel vlak. Elk onderdeel van de viering van Rosh Chodesh is betekenisvol, maar het meest van al wanneer de vader een zegen uitspreekt over elk kind en over zijn vrouw.20 En tenslotte is het altijd gepast om als afsluiting van de Rosh Chodesh viering, de zegen van Aäron uit te spreken: (Numeri 6.24-26) 

 

     Y'varekh'chah Adonai v'yishm'rechah,

yaer Adonai panav elechah veechunechah.

Yeesah Adonai panav elechah, v'yahseym l'chah shalom.

 

De Heer zegene U en behoede U;

De Here doe zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig;

De Here verheffe zijn aangezicht over U en geve U vrede. (NBG) 

 

Ik houd ook erg van de interpretatie uit het Hebreeuws door Jeff Benner, http://www.ancienthebrew. org/charlotte2006/outline2.html: 

"Hij die bestaat, zal voor je knielen, geschenken aanbieden, over je waken en je omheinen met zijn bescherming. Hij die bestaat zal zijn gehele wezen over je uitstralen, orde brengen en je verfraaien. Hij die bestaat zal zijn gehele wezen oplichten en op je kijken en alles op zijn plaats zetten wat je nodig hebt om geheel en compleet te zijn.'

 

Afscheidsgroet 

        Als je verkiest te eindigen met een afscheidsgroet is het volgende een gepaste toewensing:

            "Chodesh Tov! Een goede maand, een maand van gezondheid, vrede en voldoening."

 

Eindnoten

1) We hebben het misschien nooit opgemerkt, maar er wordt op verschillende plaatsen in de Schrift over de Nieuwe Maan gesproken: l Sam.20:5, 18, 24; 2 Kon.4:23; l Kron.23:31; 2 Kron.2:4; 8:13; 31:3;  Ezra3:5;  Neh. 10:33;  Ps.81:4 (NBG); Jes.l:13,14; 66:23;  Eze.45:17; 46:1,3,6;  Hos. 2:11;  Amos 8:5; Kolos.2:16

2) Wij heidenen gentiles (goyim) kunnen veel leren van de Bijbels Hebreeuwse levensstijl :

Sterke  familieband/aanbidding. Alles was gecentreerd rondom het huis, gezin, opvoeding en aanbidding. Er waren tijden van aanbidding in de tempel of synagoge, maar het grootste deel van de aanbidding gebeurde evenwel in het huis.

G’d heeft bijzondere manieren waarop Hij wil dat we hem dienen en aanbidden. Die wegen zijn door Yeshua en de eerste kerk voor ons uitgestippeld. Het zijn oude wegen. "Hier is wat Adonai zegt: "Sta aan de kruispunten en kijk uit, bevraag je over de oude wegen, Welk is de goede weg? 'Neem hem, en je zult rust vinden voor uw zielen.... " (Jeremia 6:16) Ongelukkigerwijze werden deze "oude wegen" geplaveid met invloeden van mensen, opinies, tradities en interpretaties van interpretaties, van interpretaties, en soms, zoals de feesten zelf, gewoon genegeerd.

Als je een religieus Joods huis zou bezoeken op een typische vrijdag, dan zou je iedereen in huis in gehaaste drukte bezig vinden met voorbereidingen voor de komende Shabbat, een mooie tafel klaar te zetten en een speciale maaltijd te bereiden. Bij zonsondergang stopt al die gehaastheid. De moeder van het huis bidt en draagt deze speciale dag aan G’d op, als ze de shabbatkaarsen aansteekt om de Shabbat te begroeten.

Zo gaat het ook op Rosh Chodesh, De vader leidt de familie in de viering van de Nieuwe Maan en het "nieuwe leven" dat het inleidt voor de familie en zijn leden.

We zouden onszelf moeten afvragen, "Is er een tijd, dat als iemand ons huis binnenkwam, zij zulk een devotie voor G’d zagen?" Kunnen wij onze devotie en onze getuigenis voor onze Schepper verbeteren, door de oude praktijken, die nu nieuw gemaakt zijn, te bestuderen?

3) "namelijk hetgeen naar het gebod van Mozes voor elke dag als offer vastgesteld was, voor de Sabbatten, voor de Nieuwe Maanden en voor de feesttijden driemaal des jaars, op het feest der ongezuurde broden, het feest der weken en het Loofhutten/eest." (NBG) (2 Kron.8:13) Zie ook l Kron.23:31;2Kron.2:4, 31:3; Ezra3:5; Neh.lO:33; Jes.l:13,14; 66:23; Eze.45:17,46:1, 3; Hosea2:11; Amos8:5;Kolos.2:15.

4)Audio onderrichting over Rosh Chodesh (New Moon) is beschikbaar op http://joinedtohashem.org/resourcesjth/single.html.

5) Soms rijst er verwarring vanwege een andere definitie van de term "Nieuwe Maan." Sterrenkundigen adoptereerden deze overigens ongebruikte term, die altijd naar het eerste zichtbare reepje verwees, en zij gebruikten het om te wijzen op de samenstand (wanneer de Maan tussen de Aarde en de Zon schuift, de periode waarin ze niet zichtbaar is). Toen ze zich realiseerden dat het onjuiste gebruik van de term "Nieuwe Maan" om naar de samenstand te verwijzen, verwarring zou brengen, maken ze nu een onderscheid tussen "Sterrenkundige Nieuwe Maan" en "Wassende Nieuwe Maan." "Sterrenkundige Nieuwe Maan" betekent Nieuwe Maan zoals de term door sterrenkundigen gebruikt wordt, d.w.z. samenstand. "Wassende Nieuwe Maan" daarentegen, is de term in zijn oorspronkelijke betekenis van het eerst zichtbare reepje. Een goed woordenboek zou de twee betekenissen moeten weergeven. Bv. Random House Dictionary van de Engelse taal, onverkorte uitgave, definieert de Nieuwe Maan als:" De maan ofwel in samenstand met de zon, of kort nadat ze ofwel onzichtbaar was: "Sterrenkundige Nieuwe Maan" of zichtbaar (Wassende Nieuwe Maan) slechts een dun halvemaantje."

6) De maan is dikwijls onzichtbaar gedurende 1,5-3,5 dagen, zelfs zeer veel voorkomend voor 2.5 dagen.

7) Als zich geen getuigen aangeboden hadden op de dertigste dag van de maand, werd Rosh Chodesh bekendgemaakt op de één en dertigste dag (de voorgaande maand zal daardoor dertig dagen hebben) zo werden alle datums van de komende maand gezet.

8) Het "Hoofd van het Huis" leidt de lezingen. Als de echtgenoot niet aanwezig is, behoort de moeder of de leider van het huis de leiding te nemen. Het hoofd van het huis kan lezen, kan een familielid vragen om bepaalde gedeelten te lezen, of kan de familie vragen om samen te lezen, afhankelijk van je voorkeur.

9) Audio onderrichting over de shofar is beschikbaar op http://joinedtohashem.org/resourcesjth/series.html.

10) Als je geen shofar hebt, bevelen we je als bron Ya'akov Rice aan op http://www.shofarsrus.com. Als je de klanken van de shofar wil leren, kan je ernaar luisteren op verschillende websites (zoek naar "shofar sounds"), alsook op http://www.aishfiles.com/wallsongs/DW_A0199_shofar.mp3.

11) In de Talmud lezen we: "Rabbijn Abbahu zei: Waarom blazen we de shofar? Omdat de Ene Heilige, gezegend zij G’d, zei:  Blaas voor mij een ramshoorn dat Ik mij tot uw verdienste het verbond met Izaäk , de zoon van Abraham, kan gedenken, en Ik, zal voor mij het je aanrekenen als een verbond van jezelf. De Torah vertelt ons: Abraham keek omhoog, en zie, hij zag een ram met zijn horens gevangen in het struikgewas [Genesis 22:13]. Dit leert ons dat de Ene Heilige, gezegend zij Zijn Naam, onze voorvader Abraham de ram toonde die zichzelf uit een struik lostrok en in een andere verstrikt raakte. Zei de Ene Heilige, gezegend zij Zijn Naam, tot Abraham: Dus zijn uw kinderen bestemd om gevangen te zijn in ongerechtigheden en verstrikt in ongelukken, maar aan het einde zullen zij verlost worden met de hoorns van een ram. Daarom zei de profeet Zacharia over de tijd van verlossing: En de Heer zal over hen gezien worden, en zijn pijl zal vooruit g aan als de bliksem; en de Here God zal de shofar blazen, en zal bewegen in stormige winden van het zuiden  [Zacharia 9:14].   [Rosh Hashanah 16a]

12) De shofar is het rituele instrument van zowel de oude als de hedendaagse Hebreeën, het enige Hebreeuwse culturele instrument dat tot op vandaag overgebleven is. Het werd in de Schrift gebruikt en wordt vandaag gebruikt in vieringen, in de oorlogvoering en in aanbidding. Het shofar blazen is een grootse opwindende manier om de viering van Rosh Chodesh te beginnen. Mijn jongste shofar waar­nemingen betreffen onze huiselijke Sabbatviering, gemeentelijke aanbiddingdiensten en de Bar Mitzvah vieringen aan de Westelijke muur in Jeruzalem. Hij wordt geblazen om de verandering in koninkrijken van deze wereld aan te kondigen. "Want de Heer zelf zal van de hemel neerdalen met een geweldige schreeuw, met een roep van een van de besturende engelen, en met de shofar van God;" (l Thess.4:16)

13) Heb je je al ooit afgevraagd waarom het kruis zo opvallend ontbreekt, eigenlijk totaal afwezig is, tussen de overvloed aan symbolen die in het boek van de "Openbaring van Yeshua Hamashiach" gevonden worden? Het wordt er eenvoudigweg nergens gevonden. Anderzijds is de menora er zo

diepgaand van betekenis, in de openbaring van wie Hij is in de kracht van zijn opstanding en het licht van Zijn aanwezigheid.

Yeshua zei dat wij het "licht van de wereld" moeten zijn; en dat we ons licht op een standaard moeten plaatsen (Matteüs 5:15). Kan het zijn dat de menorah het kruis als symbool voorbijsteekt, voor Zijn ware volgers?

Overal zouden Yeshua's volgers moeten aangemoedigd worden om de Menorah uit te stallen. "Laat zo Uw licht schijnen."

14) Verwijzingen: Openb.4:5; Jesaja 11:12; Joh. 1:9; Matteüs 5:14; Filippenzen2:15; Psalm 27:1.

15) Doorheen de hele Schrift wordt de aanbidders van HaShem geboden om G’d het offer van lofprijs te brengen. Het feit dat het een gebod is, betekent dat het een bindende verantwoordelijkheid is en het feit dat het een offergave wordt genoemd, betekent dat dit een vorm van aanbidding is, een offer dat aan G’d moet gegeven worden. Maar lofprijs, in de Bijbelse zin van het woord, is in harde tijden weggeval­len. Te dikwijls wordt het gewoon genegeerd, zowel in de gemeente als in het dagelijkse leven van de gelovige, en wordt het gewoon door muziek vervangen. En meermaals ontaardt het in een opgedrongen plicht, of in een grootspraak waarin het ego verhoogd wordt. De meeste ware gelovigen zouden zeggen dat ze oprecht dankbaar zijn voor alles wat de Heer voor hen gedaan heeft, maar oprechte, individuele lofprijs is zelden een deel van hun ervaring.

Bijbelse lofprijs is zeer goed te onderscheiden van hedendaagse dankbaarheid. Het vereenvoudigde idee van "thanks" zoals we het in het Engels kennen is niet actueel in het Hebreeuws. In feite heeft het evenmin veel betekenis in andere talen. Het concept van "dank je" (zoals we het gebruiken) is niet natuurlijk, lofprijs is meer spontaan en oprecht.

De kenmerkende natuur van lofprijs is, dat het voorwerp van de lofprijs het onderwerp van de zin uitmaakt, terwijl in "dank je" de spreker het onderwerp is; lofprijs houdt dus in weg te kijken van jezelf. Lofprijs is overvloedig beschrijven van wat spontaan genoten werd, terwijl 'dank je' een vastgestelde verplichte term kan zijn. Dus, lofprijs vereist een oprechte waardering. Lofprijs wordt uitgedrukt in een forum, terwijl bedanken privaat of in stilte kan gebeuren. Lofprijs is daarom aanmoedigend en opbouwend voor anderen.

De Schrift legt er herhaaldelijk de nadruk op dat afwezigheid van lofprijs een ernstige zaak was. Dat was een zonde. Als G’d iemand weldaden gaf, zij het materieel of geestelijk, dan deed Hij dat niet opdat het zou opgespaard worden door dat individu, zonder het te delen met anderen of zonder dat er lof voor geofferd werd. Het was eerder bedoeld als een manier om de gemeente te begunstigen en op te bouwen over de grootheid en de genade van de levende G’d. (Herinner je de oude 'Getuigenisdienst?') G’d beroven van wat Hem toekomt, was een zware overtreding, die in de Levietische wetten aangeduid staat.  De vrome Israëliet zou er niet aan denken om van G’d te ontvangen zonder Hem daarvoor te prijzen. In feite was één van zijn grootste angsten te sterven en niet in staat te zijn te prijzen ten midden van de gemeente. De reden dat lofprijzen zo belangrijk was voor het leven van de gelovige en in de samenkomst van de gemeente, is dat lofprijs in essentie de publieke uitdrukking van loyaliteit aan het verbond, en aan de HEER van het verbond was. Daarom dat men ook ten midden van tegenkanting kon lofprijzen.

16) De Schriften geven sterke bewijzen dat op alle feesten, heilige dagen en Sabbatdiensten (ten minste) de Torah aan de gemeente werd voorgelezen en uitgelegd (zie het voorbeeld van Ezra).

Maleachi maakt  duidelijk dat de plicht van de priesters Thora onderwijs inhield - zij waren degenen die kennis van het woord hadden, en zij waren degenen die het volk moesten adviseren bij levens­beslissingen, zowel als het uitleggen van de offers.

Rabbijnse bronnen geven aan dat de gewoonte van het lezen van de Schriften en het uitleggen ervan aan het volk, terug te vinden is tot voor de tijd van de Grote Synagoge. Met de tijd werden verschillende porties van de Bijbel vaste perikopen voor verschillende gelegenheden. In tijd na de Babylonische verbanning en in Yeshua's tijd waren de lezingen van Mozes en de profeten een vast kenmerk van de samenkomsten.

17) Traditioneel wordt op Rosh Chodesh een verkorte Hallel voorgedragen: Ps 113, 114,115:12-18, 116:12-19.117.118. waaraan als samenvatting toegevoegd wordt: "Zij zullen U prijzen, HaShem onze G’d, voor al Uw werken. En Uw vromen, de rechtvaardigen die Uw wil doen, en al Uw mensen, het Huis van Israël, met blij gezang, zullen danken, zegenen, prijzen, verheerlijken, erover zingen, verhogen, verheffen, heiligen en de oppermachtigheid van Uw Naam voortdurend bekendmaken, onze Koning. Want aan U is het goed dank te geven, en voor Uw Naam is het passend lofprijs te zingen, want van deze wereld, naar de wereld die komt, bent U G’d, Gezegend zijt Gij, HaShem, de Koning, Die geloofd en geprezen is. Amen "

18) "Als je gegeten hebt en verzadigd bent,  zal je de HEER U\v God zegenen voor het goede land dat Hij U gaf."

19) Het is een gebod dat zegenen deel moet uitmaken van het familieleven. "Al de volkeren op aarde zullen gezegend zijn door U en uw nakomelingen." (Genesis 12:14) "Ditishoe U de Israëlieten zegenen moet. " (Numri 6:22) De zegen die G’d aan Abraham en zijn familie gaf, moet zich uitbreiden over al de naties van de wereld, het fundamentele kanaal voor het doorgeven van die zegen, is de familie. Als je er niet vertrouwd mee bent om zegen in iemands leven te spreken, wees er dan van verzekerd, dat het heel Bijbels is om dit te doen:

• Isaac zegende Jacob in Genesis 27.

• Jacob zegende zijn kleinkinderen in Genesis 48.

• Aaron en zijn zonen kregen de opdracht te zegenen in Numeri 6.

• Balaam kreeg de opdracht te zegenen in Numeri 23.

• Mozes zegende in Deuteronomium 1.

• Ons is opgedragen de Heer te zegenen in Deuteronomium 8:10.

• Boaz werd gezegend in Ruth 2.

• Eli zegende Elkahah en zijn vrouw in l Samuel 2.

• David zegende zijn huishouden in 2 Samuel 6.

• Kinderen van de deugdzame vrouw zegenen haar in Spreuken 31.

Waarom zouden wij, als priesters (l Petrus 2), aarzelen om te zegenen? Misschien is het tijd dat wij "die geloof hebben dat bergen kan verzetten" beginnen met het zegenen van de kinderen. Het kan als een sprong in het geloof lijken; maar het is gewoon gehoorzamen aan G’ds gebod: "Zegen de kinderen van Israël." En als je geen andere reden hebt, volg dan gewoon het patroon van Yeshua. Laat het van jou gezegd worden dat je, je kinderen in je armen nam, "hen de handen oplegde en hen zegende," zoals Yeshua deed met de kinderen die tot Hem kwamen. (Marcus 10:16) 

Mike Clayton.

Vertaling : Simone Van Goethem 

Bron http://joinedtohashem.org/